پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

Tag : قاضی صلواتی

جامعه

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده زیبا حالت آغاز شد

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد. علیرضا زیبا
جامعه

چهارمین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسسات مالی آغاز شد

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴
جامعه

دادگاه متهمان پرونده موسسات مالی آغاز شد

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی
جامعه

آغاز رسیدگی به پرونده موسسه تعاونی های اعتباری البرز و ولیعصر

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم
جامعه

سومین جلسه رسیدگی به پرونده «دومان توکان» آغاز شد

باران نیوز
به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان امروز  در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و